MĚLKÝ PODPOVRCHOVÝ A POVRCHOVÝ PRŮZKUM

Laboratoř je vybavena zejména pro vyhledávání relativně mělce uložených podpovrchových objektů, struktur a poruch. Ty se jeví jako anomálie v signálu daného geofyzikálního záznamu.

Lze tak vyhledat např. struktury představující možné riziko pro zakládání staveb (paleokoryta, staré sesuvy, zlomy, dutiny), studny či archeologické objekty (základy zděných domů, hradby, kanalizace, důlní díla, podzemní chodby), krasové struktury (závrty, jeskyně), nadměrné obsahy radonu, radia, uranu a thoria (radioaktivních prvků) ve vodě, v půdě a vzduchu. Pomocí side-image sonaru lze též modelovat podobu říčního, jezerního či mořského dna.

JAKÉ SLUŽBY NABÍZÍME

Laboratoř disponuje škálou přístrojů, které je vhodné při průzkumu kombinovat pro potvrzení dané anomálie

  • Vyhledávání a dokumentace pohřbených objektů
  • Mapování dna vodních toků a nádrží, vyhledávání objektů na dně
  • Archeologie, vyhledávání historických a pravěkých objektů
  • Průzkum pro zakládání staveb
  • Vyhledávání starých studní a vodotečí (paleokoryt)
  • Kvartérní geologie a geomorfologie
  • Radioaktivní riziko

O LABORATOŘI

Laboratoř funguje jak na komerční (viz Projekty/reference), tak výzkumné bázi, proto lze při vědecky zajímavém problému uvedené ceny (viz Služby a ceny) snížit v porovnání s těmi u čistě komerčních firem. Úspěšná aplikace laboratorního vybavení geofyzikální laboratoře je doložena jak řadou odborných článků v zahraničních časopisech (viz Publikace), tak diplomovými a disertačními studentskými pracemi (viz Výzkum a studenti). Možná grafické výstupy terénního a laboratorního výzkumu jsou k náhledu v sekci Galerie.

Emailová adresa

petra.ctvrtlikova@upol.cz

Telefon

+420 585 634 531

Kontaktní hodiny

Pondělí - Pátek: 8:30 - 15:00

Univerzita Palackého

17. listopadu 12, Olomouc