VÝZKUMNÉ PROJEKTY / VÝBĚR

 • Kharaysin / Quneya, Jordánsko
 • Průzkum sídliště pre-keramického neolitu
 • 2015 - 2017
 • Spoluřešitelé / Moník, Lenďáková
 • Djebel al-Mutawwaq / Quneya, Jordánsko
 • Průzkum hradiska starší doby bronzové
 • 2015 - 2017
 • Spoluřešitelé / Moník, Lenďáková
 • GAČR, reg. č. 17-06229S
 • Vývoj sedimentace v přehradních nádržích jako antropogenních bariérách v říčních systémech: od materiálové bilance po osud polutantů
 • 2017 - 2019
 • Hlavní řešitel / Bábek
 • GAČR, reg. č. 16-11563S
 • Nejranější karbonské greenhouse-icehouse klimatické oscilace - multidisciplinární přístup
 • 2016 - 2018
 • Spoluřešitel / Bábek
 • P210/14-18183S
 • Sekvenční stratigrafie devonských bioeventů - výkyvy mořské hladiny na přechodu od klimatického režimu greenhouse k icehouse
 • 2014 - 2016
 • Hlavní řešitel / Bábek
 • P210/11/1891
 • Hranice devonu a karbonu v Evropě - multidisciplinární přístup
 • 2011 - 2014
 • Spoluřešitel / Bábek
 • 205/09/1257
 • Využití gamaspektrometrie při studiu provenience siliciklastických sedimentů
 • 2008 - 2010
 • Hlavní řešitel / Bábek

PUBLIKACE A ČLÁNKY / VÝBĚR

BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ PRÁCE

 • Využití georadaru v základním a aplikovaném geologickém výzkumu
 • BP, MU Brno
 • Buráň P.
 • Stratigrafická korelace sedimentů svrchní křídy v povrchových dolech u Březiny na základě gamaspektrometrického profilování
 • DP
 • Dědič P.
 • Mělké geofyzikální mapování javoříčského krasu metodou elektrické odporové tomografie (ERT)
 • DP
 • Dleštík P.
 • Fluviální sedimentace nivy Moravy v Litovelském Pomoraví, mapování říčních facií metodou multikabelového odporového profilování
 • DP
 • Homola R.
 • Využití mělkého refrakčního a reflexního seismického profilování v geologii
 • BP
 • Koubová H.
 • Mělký geofyzikální průzkum masívu Květnice (tišnovský kras) metodami elektrické odporové tomografie (ERT) a dipólového elektromagnetického profilování (DEMP)
 • DP
 • Kovář P.
 • Fluviální sedimentace nivy Moravy v Litovelském Pomoraví, mapování říčních paleokoryt metodou dipólového elektromagnetického profilování (DEMP)
 • DP
 • Lepařová H.
 • Mapování kvartérní výplně lutínské brázdy a hornomoravského úvalu metodami mělké geofyziky: refrakční seismika a georadar
 • DP
 • Nováková Z.
 • Mělký geofyzikální průzkum podpovrchových krasových jevů v okolí Javoříčka
 • DP
 • Vodehnal O.
 • Gamaspektrometrie a petrografie pískovců račanské jednotky v Hostýnských vrších
 • BP
 • Žídek M.
 • Gamaspektrometrie jako nástroj při studiu provenience siliciklastických hornin
 • PhD, MU Brno
 • Šimíček D.

Emailová adresa

petra.ctvrtlikova@upol.cz

Telefon

+420 585 634 531

Kontaktní hodiny

Pondělí - Pátek: 8:30 - 15:00

Univerzita Palackého

17. listopadu 12, Olomouc