Skip to main content
 • Laboratoř environmentální geofyziky
  Mělký podpovrchový a povrchový průzkum

  Laboratoř je vybavena zejména pro vyhledávání relativně mělce uložených podpovrchových objektů, struktur a poruch. Ty se jeví jako anomálie v signálu daného geofyzikálního záznamu.

Lze tak vyhledat např. struktury představující možné riziko pro zakládání staveb (paleokoryta, staré sesuvy, zlomy, dutiny), studny či archeologické objekty (základy zděných domů, hradby, kanalizace, důlní díla, podzemní chodby), krasové struktury (závrty, jeskyně), nadměrné obsahy radonu, radia, uranu a thoria (radioaktivních prvků) ve vodě, v půdě a vzduchu. Pomocí side-image sonaru lze též modelovat podobu říčního, jezerního či mořského dna.

Laboratoř funguje jak na komerční, tak výzkumné bázi, proto lze při vědecky zajímavém problému uvedené ceny (viz Služby a ceny) snížit v porovnání s těmi u čistě komerčních firem. Úspěšná aplikace laboratorního vybavení geofyzikální laboratoře je doložena jak řadou odborných článků v zahraničních časopisech (viz Publikace), tak diplomovými a disertačními studentskými pracemi (viz Výzkum a studenti). Možná grafické výstupy terénního a laboratorního výzkumu jsou k náhledu v sekci Galerie.


Nabízené služby

Pomocí moderních přístrojů a metod dokážeme zajistit následující služby:

 • Vyhledávání a dokumentace pohřbených objektů
 • Mapování dna vodních toků a nádrží, vyhledávání objektů na dně
 • Archeologie, vyhledávání historických a pravěkých objektů
 • Průzkum pro zakládání staveb
 • Vyhledávání starých studní a vodotečí (paleokoryt)
 • Kvartérní geologie a geomorfologie
 • Radioaktivní riziko

Metody

ERT – elektrická odporová tomografie

Metoda je založena na měření měření měrného odporu hornin a následné inverzi dat do výsledného 2D nebo 3D hloubkového modelu řezu části zemské kůry

Refrakční a reflexní seismika

Metoda je založena na lomu a odrazu seismických vln, vyvolaných umělým seismickým zdrojem, v horninovém prostředí a jejich následném geometrickém zpracování a interpretaci do 2D a 3D řezů zemskou kůrou

GPR – georadar

Georadarové měření je založeno na odrazu elektromagnetických vln vysílaných anténou od rozhraní s různou elektrickou vodivostí a relativní permitivitou pod povrchem Země. Výsledkem měření jsou 2D a 3D řezy zemskou kůrou s patřičnou interpretací

Elektromagnetické profilování

Tato metoda (DEMP) měří bezkontaktně měrnou vodivost a susceptibilitu půd a hornin v hloubkovém rozsahu 3–6 m. Přístroj měří s připojenou externí GPS. Výsledkem jsou mapy vodivosti horninového podloží

Gamaspektrometrie a monitoring radonu

Gamaspektrometrie měří dávkový příkon radioaktivních hornin a dalších materiálů, hmotnostní aktivitu izotopu 137Cs a energetické hladiny radioaktivních izotopů K, U a Th v g-záření a převádí je na hmotnostní koncentrace těchto prvků (%, ppm).

Zvýšená aktivita radonu (kBq/m3) je potenciálním zdravotním rizikem. Obsahy radonu v půdě a ve vodě lze měřit monitorem radonu (Radim 5B) i laboratorním gamaspektrometrem. Výsledky lze vizualizovat např. do 2D mapy

Side-image sonar

Přířuční sonar lze využít pro 3D modelování říčního, jezerního, či mořského dna. Sonarový obraz je obvykle získáván po obou stranách člunu a jeden „záběr“ pokrývá plochu o průměru cca 7 metrů. Vhodné pro vyhledávání základů mostů, určování hloubky toku, či rekonstrukce profilu dna

Měření magnetické susceptibility

Magnetické susceptibilita je indikátorem chování materiálů v magnetickém poli. Vhodná je pro identifikaci magnetických prvků v půdě. Při plošném výzkumu lze výsledky vizualizovat do 2D mapy