Skip to main content

Výzkum

VÝZKUMNÉ PROJEKTY / VÝBĚR

Kharaysin / Quneya, Jordánsko

Průzkum sídliště pre-keramického neolitu

2015 – 2017
Spoluřešitelé / Moník, Lenďáková

Djebel al-Mutawwaq / Quneya, Jordánsko

Průzkum hradiska starší doby bronzové

2015 – 2017
Spoluřešitelé / Moník, Lenďáková

GAČR, reg. č. 17-06229S

Vývoj sedimentace v přehradních nádržích jako antropogenních bariérách v říčních systémech: od materiálové bilance po osud polutantů

2017 – 2019
Hlavní řešitel / Bábek

GAČR, reg. č. 16-11563S

Nejranější karbonské greenhouse-icehouse klimatické oscilace – multidisciplinární přístup
 • 2016 – 2018
 • Spoluřešitel / Bábek

P210/14-18183S

Sekvenční stratigrafie devonských bioeventů – výkyvy mořské hladiny na přechodu od klimatického režimu greenhouse k icehouse
 • 2014 – 2016
 • Hlavní řešitel / Bábek

P210/11/1891

Hranice devonu a karbonu v Evropě – multidisciplinární přístup
 • 2011 – 2014
 • Spoluřešitel / Bábek

205/09/1257

Využití gamaspektrometrie při studiu provenience siliciklastických sedimentů
 • 2008 – 2010
 • Hlavní řešitel / Bábek

PUBLIKACE A ČLÁNKY / VÝBĚR

Late Holocene evolution of the Bečva River floodplain Outer Western Carpathians (Czech Republic)

Průzkum sídliště pre-keramického neolitu
 • 2014
 • Geomorphology 206, 440–451
 • Stacke V., Pánek T., Sedláček J.

Obtaining isochrones from pollution signals in a fluvial sediment record: A case study in uranium-polluted floodplain of the Ploučnice River (Czech Republic)

 • 2014
 • Applied Geochemistry 48, 1–15
 • Grygar M. T., Elznicová J., Bábek O., Hošek M., Engel Z., Kiss T.

A high-resolution, multiproxy stratigraphic analysis of the Devonian-Carboniferous boundary sections in the Moravian Karst (Czech Republic) and a correlation with the Carnic Alps (Austria)

 • 2014
 • Geological Magazine 151(2), 201–215
 • Kumpan T, Bábek O., Kalvoda J., Frýda J., Grygar M.T.,

Sea-level and environmental changes around the Devonian-Carboniferous boundary in the Namur-Dinant Basin (S Belgium, NE France): A multi-proxy stratigraphic analysis of carbonate ramp archives and its use in regional and interregional correlations

 • 2014
 • Sedimentary Geology 311, 43–59
 • Kumpan T., Bábek O., Kalvoda J., Grygar M.T., Frýda J.

Effect of slope failures on river-network pattern: A river piracy case study from the flysch belt of the Outer Western Carpathians

 • 2014
 • Geomorphology 214, 356–365
 • Baron I., Bil M., Bábek O., Smolkova V., Pánek T., Macur L.

Electric resistivity tomography and magnetic susceptibility measurements at the Baden Culture site Stavenice-Úsov (Czech Republic)

 • 2014
 • Interdisciplinaria Archaeologica V (2), 131–138
 • Moník M., Sedláček J.

Robust assessment of moderate heavy metal contamination levels in floodplain sediments: A case study on the Jizera River (Czech Republic)

 • 2013
 • Science of the Total Environment 452–453, 233–245
 • Grygar M.T., Nováková T., Bábek O., Elznicová O., Vadinová N.

BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ PRÁCE

Využití georadaru v základním a aplikovaném geologickém výzkumu

 • BP, MU Brno
 • Buráň P.

Stratigrafická korelace sedimentů svrchní křídy v povrchových dolech u Březiny na základě gamaspektrometrického profilování

 • DP
 • Dědič P.

Mělké geofyzikální mapování javoříčského krasu metodou elektrické odporové tomografie (ERT)

 • DP
 • Dleštík P.

Fluviální sedimentace nivy Moravy v Litovelském Pomoraví, mapování říčních facií metodou multikabelového odporového profilování

 • DP
 • Homola R.

Využití mělkého refrakčního a reflexního seismického profilování v geologii

 • BP
 • Koubová H.

Mělký geofyzikální průzkum masívu Květnice (tišnovský kras) metodami elektrické odporové tomografie (ERT) a dipólového elektromagnetického profilování (DEMP)

 • DP
 • Kovář P.

Fluviální sedimentace nivy Moravy v Litovelském Pomoraví, mapování říčních paleokoryt metodou dipólového elektromagnetického profilování (DEMP)

 • DP
 • Lepařová H.

Mapování kvartérní výplně lutínské brázdy a hornomoravského úvalu metodami mělké geofyziky: refrakční seismika a georadar

 • DP
 • Nováková Z.

Mělký geofyzikální průzkum podpovrchových krasových jevů v okolí Javoříčka

 • DP
 • Vodehnal O.

Gamaspektrometrie a petrografie pískovců račanské jednotky v Hostýnských vrších

 • BP
 • Žídek M.

Gamaspektrometrie jako nástroj při studiu provenience siliciklastických hornin

 • PhD, MU Brno
 • Šimíček D.