Skip to main content

GPR – georadar

GPR systém Ground Explorer, HDR antény 80, 450 a 750 MHz (MALA, Švédsko)

GPR systém SIR3000, antény 200 a 400 MHz (GSSI, USA)

Georadarové měření je založeno na odrazu elektromagnetických vln vysílaných anténou od rozhraní s různou elektrickou vodivostí a relativní permitivitou pod povrchem Země. Výsledkem měření jsou 2D a 3D řezy zemskou kůrou s patřičnou interpretací